Как да отглеждаме билки?

Отглеждането на лечебни растения осигурява по-голяма доходност, в сравнение с много други земеделски култури. То дава добри възможности за малките стопанства, полупланински и планински терени, разпокъсани и не особено богати земи. Съчетано с първична или дълбочинна преработка на билките е чудесна перспектива за амбициозни и млади фермери и за семейни фирми. У нас има много добри примери за това.

Различните райони на страната, са подходящи за култивиране на различни видове билки, в зависимост от почвените и климатични условия. Успехът на всеки фермер зависи от правилния избор на вид и сорт, от разсада, мястото за отглеждане и спазването на точната технология за всеки вид. Препоръки за това къде какво можете да гледате с успех и по-подробна информация за районите и условията необходими за отглеждане на видовете билки ще намерите ТУК.

Информация за периодите на отглеждане, среден добив, използваема част за 16 вида лечебни растения има ТУК.

Всяка земеделска култура се отглежда по специална за нея технология. Спазването й е предпоставка за осигуряване на високи добиви и качествена продукция. За значението на технологиите и основите етапи за отглеждане на лечебни растения можете да научите ТУК.

Списък с контакти на експерти по технологии за отглеждане и на производители на разсади има ТУК.

Земеделските производители, все по-често се интересуват от възможностите за засаждане на билки в междуредията на овощните си градини. Как да отглеждате лечебни и ароматни растения като подкултури ще научите от ТУК.

Нараства делът на биологичното производство в Света. България, за разлика от други страни и особено от западна Европа, има голям потенциал за отглеждане на ЛР по биологичен начин. Пазарът на био-продукция и търсенето на такива продукти в световен мащаб непрекъснато расте.

На световния пазар все повече се търси биологична продукция, особено билки, от които се произвеждат лекарства и козметика.
Съвети за отглеждане на билки по биологичен начин има ТУК. Методи за биологично производство, разрешени препарати, информация за пазарите ще намерите ТУК.

Земеделските производители трябва да спазват принципите на добрата земеделска практика, за да имат качествена продукция. При билките, това включва и добри практики за събиране и обработка. Ръководство за Добра Земеделска Практика (ДЗП) на лечебни и ароматни растения ще намерите ТУК.

Контакти с фирми, предлагащи земеделска техника и машини за отглеждане и преработка (рязане, отделяне на листата от стръковете и т.н.) на билки ще намерите ТУК.

Интервюта със земеделски производители, които споделят опита си за отглеждане на различни видове билки можете да чуете ТУК.

Доброто качество на билките зависи много от това дали са правилно събрани от полето, пренесени, обработени и съхранявани както трябва. Ценни съвети за това дава Наредба № 2 към Закона за лечебните растения. Те са представени атрактивно в мултимедиен продукт от две части: 27 минутно филмче и справочна част, за 49 вида лечебни растения. Разгледайте целия мултимедиен продукт ТУК. Ако искате да видите само филмчето, можете да го направите ТУК.

Контакти с билкозаготвители и преработватели, които изкупуват свежа и/или суха растителна суровина ще намерите ТУК. Всяка регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в страната поддържа регистър на билкозаготвителите, в нейния териториален обхват.

Пълен списък от публикации за лечебните растения на български, английски и руски език, ще намерите ТУК. Ако желаете да получите избрана публикация, пишете ни.


Технологии за отглеждане на 28 вида лечебни растения

Всички файлове са във формат .pdf и са свободни за сваляне

Документи по темата

Всички файлове са във формат .pdf и са свободни за сваляне

Райони и условия, необходими за отглеждане на видовете билки

Периоди на отглеждане, среден добив, използваема част за 16 вида ЛР

Значение на технологиите и основите етапи за отглеждане на лечебни растения

Контакти на експерти по технологии за отглеждане и на производители на разсади

Как да отглеждаме лечебни и ароматни растения като подкултури

Съвети за отглеждане на билки по биологичен начин

Методи за биологично производство, разрешени препарати, информация за пазарите

Ръководство за Добра Земеделска Практика (ДЗП) на лечебни и ароматни растения

Контакти с фирми, предлагащи земеделска техника и машини за отглеждане и преработка на билки

Контакти с билкозаготвители и преработватели, които изкупуват свежа и/или суха растителна суровина

2016 © Всички права запазени. | Developed by Pixenity